Rólunk

Céginformáció

A KFI Fordítóiroda kiemelkedő felkészültségű munkatársi gárdával rendelkezik, amely biztosítéka a szakszerű és pontos fordításnak. Megalakulása óta elsődleges célkitűzése a megrendelői igények teljes körű, magas színvonalú kiszolgálása és az akár különleges feladatokhoz való maximális alkalmazkodás. Megrendelőink között megtalálhatóak a kormányzat, az államigazgatás, a versenyszféra és a lakosság legkülönbözőbb csoportjai. Szolgáltatásainkkal minden Európában beszélt nyelven állunk rendelkezésére. A folyamatosan biztosított magas szintű munkavégzésnek az iroda technikai felszereltsége, nagy számú tolmács és fordító munkatársaink szakmai felkészültsége és több évtizedes tapasztalata, valamint projekt vezetőink ellenőrző munkája szolgálnak alapul.

Több, mint 200 ügyfél nem tévedhet!

Eddig több, mint 200 ügyfél bizonyosodhatott meg a fordítási szakértelmünkről és gyorsaságunkról. Nézze meg a listát: Referenciák

Az alábbi nyelvekre vállalunk oda-vissza fordításokat:

Albán
Angol
Arab
Bolgár
Bosnyák
Cseh
Dán
Észt
Finn
Francia
Görög
Holland
Horvát
Japán
Kínai
Lengyel
Lett
Litván
Német
Norvég
Orosz
Olasz
Perzsa
Portugál
Román
Spanyol
Svéd
Szerb
Szlovák
Szlovén
Török
Ukrán

Megbízásaink teljesítése során, a precizitáson túlmenően törekszünk a gyorsaságra és a vállalt határidők minden körülmények közötti pontos betartására. A fordítás bizalmi munka, így ügyfeleinkkel a lehető legszorosabb munkakapcsolatot alakítjuk ki. A szoros kapcsolattartás lehetőséget biztosít számunkra, hogy a legszélesebb körben megismerkedhessünk az általuk végzett tevékenységgel és a szakterület nyelvezetével. Ezért is alapvetőnek tartjuk a bizalmas ügykezelést és a titoktartást, amit adminisztratív munkatársaink és fordítóink, tolmácsaink egyaránt messzemenően betartanak.rolunk

A KFI Fordítóiroda ügyfélkörének igényeihez igazodva az alábbi szolgáltatási kört kínálja:

 •   általános és szakszövegek fordítása
 •   tanúsított minőségű fordítás
 •   lektorálás (nyelvi és szakmai)
 •   szövegek lokalizálása

 

Ügyfeleink között megtalálhatóak a magyar kis- és nagyvállalatok, multinacionális nagyvállalatok, magyarországi székhellyel/fiókkal nem rendelkező külföldi cégek, továbbá magánszemélyek is. Ők már bennünk bíznak: Referenciák

Munkatársainkat belső minőségirányítási rendszerünk elvei alapján választjuk ki. Minden munkatársunk rendelkezik felsőfokú végzettséggel és szakfordítói vagy tolmács vizsgával. Kivétel nélkül legalább 10 éves szakmai gyakorlatot is fel tudnak mutatni.

 1. Fordítás/Tolmácsolás megrendelése irodánk nyitvatartási idejében személyesen vagy E-mailen minden esetben írásban történik a megrendelés határidejének és az elkészült anyag átvételi módjának pontos megadásával. A leadott megrendelést lemondani csak az irodánkba érkezésétől számított 1 órán belül lehet minden anyagi következmény nélkül. Az ezen időn túli lemondást az iroda nem tudja elfogadni.
 2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban irodánkhoz beérkezzen a fordításhoz szükséges összes dokumentum tárgynap 16 óráig (pénteken 15 óráig). Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik. A teljesítés idejébe a beérkezés és a leadás napja nem értendő bele. Az elkészült fordítást a megrendelésben kért módon Email-en, faxon vagy személyesen – adathordozón – irodánkban adjuk át.
 3. A fordítás díjának megállapításakor az elkészült fordítás (célnyelv) az aktuális Microsoft Word szövegszerkesztőn (szóközökkel) számolt karakter mennyiségének alapján történik.
 4. Első megrendelés esetén fizetés az anyag átvételekor készpénzben történik (kivéve egy esetleges egyéni megállapodást). Amennyiben Ön rendszeresen megrendeli szolgáltatásainkat úgy a fizetés történhet átutalással (8 nap). Fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét vagyunk jogosultak késedelmi kamatként felszámolni.
 5. Az elkészült fordítás az eredeti szöveg formátumához igazodó szerkesztéssel kerül átadásra. Amennyiben speciális szerkesztési igények merülnek fel (pl. szkennelés, a Word-től vagy Exceltől eltérő szövegszerkesztő használata stb.), irodánk megegyezés szerint különdíjért vállalja ennek munkálatait.
 6. A már elvégzett és leszállított fordítás szövegének módosítása esetén, amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, irodánk a teljes szöveg lektorálását és a megadott részek fordítási díját számolja fel. Amennyiben a megbízó a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a módosított tartalmú fordítandó dokumentumban, irodánk csak a bejelölt részeket fordítja le ismét, és csak a lefordított szövegrészek fordítását számlázza ki a megbízónak.
 7. A lektorálás nélküli normál fordítási folyamat során a szakmai ismeretekkel is rendelkező szakfordító által készített anyagok egyfajta nyersfordítása készül el, ahol a nyelvi érthetőség az elvárás. Kérésre irodánk lektorálást végeztet, amelynek költsége a Megrendelőt terheli.
 8. Stilisztikai javítások, szinonimák, illetve a cégre jellemző sajátos szakkifejezések, rövidítések használata, amennyiben ezeket a Megrendelő nem közli a fordítás megrendelésekor a Megbízottal, nem számítanak fordítási hiányosságoknak.
 9. Az iroda köteles a fordítást/tolmácsolást megfelelő körültekintéssel elvégezni, szem előtt tartva a Megrendelő érdekeit.
 10. A fordítás minőségével kapcsolatos reklamációt az elkészült anyag leadásától számított öt munkanapon belül fogad el a fordítóiroda. Vitás kérdések esetén mindkét félnek törekednie kell az üzleti életben elvárható etikai normák betartásával a kölcsönösen előnyös megegyezésre.
 11. Az esetlegesen előforduló hibák kijavítására a Megbízónak a Megbízott részére lehetőséget és időt kell adnia. Amennyiben a Megbízó ezt megtagadja, vagy harmadik személyt kér fel az estleges hibák kijavítására, úgy a Megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott teljesítette hiánypótlási vagy javítási kötelezettségét, a megbízás teljesítettnek minősül és a teljes vállalási díj kiszámlázásra kerül, kivéve, ha a megbízónak a késedelmes teljesítésből bizonyíthatóan kára származik vagy az írásos megrendelésből tükröződik, hogy a határidő napja, illetve órája a megrendelés fontos eleme.
 12. Az esetleges fordítási hibákkal a Megbízónak okozott kárért a Megbízott a polgári jog általános szabályai alapján felel. Kártérítési kötelezettsége a megbízás összegének erejéig terjed.
 13. A fordítás megrendelése egyben az iroda vállalási és szerződési feltételeinek elfogadását is jelenti.

A KFI Fordítóiroda és munkatársai tisztában vannak azzal, hogy a fordítás bizalmi munka és a birtokába került anyagok üzleti titkokat tartalmaznak Jelen nyilatkozat szempontjából magán, illetve üzleti titkot képvisel minden a KFI Fordítóiroda részére fordításra megküldött anyag és dokumentáció, valamint üzleti partnereivel, ügyfeleivel, alkalmazottaival, megbízottaival kapcsolatos, értékesítési terveivel, vagy bármely más módon a tevékenységére vonatkozó információ, amely korábban nem került közzétételre vagy egyébként nem vált ismertté a nyilvánosság számára, továbbá minden olyan információ, melynek bizalmas jellegét a közlő fél a közléssel egyidejűleg a másik Fél tudomására hozta. Az a Fél, akinek bizalmas információt hoztak a tudomására, az összes átadott információt és iratot a jelen nyilatkozatnak megfelelően, bizalmasan köteles kezelni mindaddig, míg azok köztudomásúvá nem válnak, vagy a közlő fél hozzá intézett írásbeli felhatalmazása alapján jogosulttá nem válik az ilyen információt vagy titkot a nyilvánosság, illetve egy meghatározott személy tudomására hozni. Bármilyen más harmadik személy vagy személyek részére történő tudomásra hozatalt megelőzően a Felek kötelesek az ilyen tudomásra hozatal természetére, módjára, idejére és tartalmára vonatkozóan írásban megállapodni. Felek az ilyen információk kezelését, átadását és megvitatását azokra az ügyintézőkre, alkalmazottakra és fordítókra korlátozzák, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek a fordításban. A meghatározott bizalmas információk és üzleti titkok biztonságának megőrzése során bármelyik Fél, az információval történő rendelkezés során, a gazdasági életben általánosan elvárható gondossággal köteles eljárni a másik Fél üzleti titkai és bizalmas információi vonatkozásában. Felek felelősek azért, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen Nyilatkozat tartalmát megismerjék és magukra nézve, kötelezőnek fogadják el. A jelen nyilatkozat rendelkezéseitől függetlenül, a Feleknek egymással szemben semmiféle titoktartásra vonatkozó kötelezettsége nincsen az alábbi információkkal kapcsolatban: (a) olyan információk, amelyek már köztudomásúak és nem a jelen Megállapodás esetleges megszegése kapcsán kerülnek nyilvánosságra; (b) olyan információk, melyek arra jogosult harmadik Fél által jutottak a Felek tudomására; (c) amelyek birtokosa a másik Fél számára kielégítő módon tudja bizonyítani, hogy az információ másik Fél által történő átadását megelőzően már ismert volt az információt kapó Fél számára; (d) az információ birtokában levő személy azt a másik Féltől függetlenül szerezte; (e) az információ kiszolgáltatását jogszabály, tőzsdei előírás vagy valamely kormányzati szerv vagy egyéb hatóság írja elő, feltéve, hogy az információt kiadó fél mindent megtesz annak érdekében, hogy az ily módon kiadott információt, az információt kapó szervezet bizalmasan kezeli és csak arra a célra használja, amelyre azt kérte. Felek bizalmasságra és titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a birtokba kerüléstől számított 5 (öt) év elteltével jár le. Felek a másik Fél kérésére haladéktalanul kötelesek visszajuttatni minden olyan írásos és elektronikus bizalmas dokumentációt és egyéb információt, valamint kötelesek valamennyi elektronikus adatbázist véglegesen törölni, amelyet a tárgyalások és Felek kölcsönös együttműködése során átvett, egyéb módon hozzájutott. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás bármely Fél által történő megsértése esetén, függetlenül a Felek között fennálló más érvényes szerződéses viszonyból eredő kártérítési kötelezettségtől, a másik Fél kártérítési igénnyel élhet. A kártérítés mértékét a Felek nem korlátozzák. Jelen nyilatkozatra és annak értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók.

Az alkalmas fordítói és tolmács munkaerő kiválasztása folyamatosan történik meghatározott szempontok és irányelvek alapján. Az általunk kínált szolgáltatások minőségének és a kialakult jó hírnevünk fenntartásának érdekében megfogalmazódik az az igény, hogy szigorú szempontrendszer alapján határozzuk meg, hogy ki a fordítási feladatok elvégzésére irodánk számára megfelelő jelentkező.

A jelentkezővel szemben támasztott szakmai követelmények:

 • szakirányú végzettség (szakfordítói/tolmács képesítés; felsőfokú végzettség)
 • több éves szakmai tapasztalat (referenciákkal)
 • államilag vagy nemzetközileg elismert felsőfokú nyelvvizsga az adott idegen nyelv(ek)ből
 • kiváló számítógépes ismeret és felhasználói gyakorlat

Munkatársainkkal szemben támasztott személyi követelmények:

 • a szakma iránti elkötelezettség, lojalitás a Központi Fordítóiroda iránt
 • jó együttműködő készség
 • jó problémamegoldó készség
 • rugalmas munkavégzés
 • pontosság, precizitás
 • titoktartás

A munkatársak kiválasztását a jelentkezők közül a Központi Fordítóiroda szakmai vezetői végzik. Az írásos pályázat utáni személyes interjú alkalmával meggyőződnek arról, hogy a pályázó rendelkezik-e a szükséges szakképesítésekkel és bizonyítványokkal, valamint próbafordítás segítségével minőségi szempontból is értékelik a pályázót. Amennyiben a beadott pályázati űrlap, az interjú és a próbafordítás a jelölt kedvező képességeiről tanúskodnak, úgy a jelentkező elnyeri az általa megpályázott szakfordítói/tolmács pozíciót. Az új munkatárssal az iroda szakmai vezetői megismertetik a cég filozófiáját, rövid áttekintést nyújtanak a cég eddigi tevékenységéről és eredményeiről, valamint röviden felvázolják neki a közeljövő terveit. Ennek a fázisnak az a célja és szerepe, hogy megismertessük az új munkatársat azokkal a tudnivalókkal, amelyek ismeretében feladatait teljességgel el tudja majd látni.

Cím

 

1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 10.
Tel. / Fax: +36-1-459-0400, - 41

Elérhetőség

 

Email: info@kfi.hu
Weboldal: kfi.hu

Nyitva tartás

 

Hétfő-Szerda 8.30-16.30
Csütörtök 8.30-18.00
Péntek 8.30-15.30

Térkép


kisterkep